Pandemrix och narkolepsi – uppdatering 6

Till de narkolepsidrabbade som har fått en godkänd läkemedelsskada betalar som tidigare meddelats Läkemedelsförsäkringen 50 000 kr som ersättning för Sveda och värk. Dessutom påbörjas ersättning av de extra kostnader som skadan medfört.Då ersättning för kvarstående besvär fastställs först i vuxen ålder så innebär detta att många får vänta länge på ersättningen. Läkemedelsförsäkringen har därför beslutat att erbjuda ett förskott på 70 000 kr på denna del av ersättningen. Vi vill understryka att detta är just ett förskott och att den slutliga ersättningen i denna del kommer att avgöras individuellt i varje fall.

I samband med förskottet så kommer man enligt försäkringens villkor att få skriva på en så kallad Överlåtelsehandling som innebär att man till Läkemedelsförsäkringen överlåter rätten att stämma en tredje part som kan anses som vållande enligt skadeståndslagen. Detta är ett för försäkringen principiellt viktigt villkor och innebär att om en vållande kan identifieras så har försäkringen möjlighet att den vägen få tillbaka utbetalade medel. Den drabbade kan genom försäkringen få ersättning enklare, snabbare och billigare jämfört med en stämning i domstol, men man kan alltså inte enligt försäkringens villkor få ersättning både via försäkringen och via stämning för samma skada.

Vi är medvetna om att många föräldrar tvekar över att skriva på Överlåtelsehandlingen då man anser det svårt att överblicka konsekvenserna. Om man väljer att tacka nej till erbjudandet om förskott så kan man om man så önskar skjuta på beslutet att skriva på Överlåtelsehandlingen tills det är dags för slutlig reglering av ersättningen för kvarstående besvär då barnet uppnått vuxen ålder, eller då ersättning för inkomstförlust blir aktuell. Den slutliga ersättningssumman påverkas inte av om man väljer att ta emot förskottet nu eller senare.

Nedan följer en sammanfattning av de olika ersättningsposterna i försäkringen:

Kostnader: Sjukvårdskostnader och andra nödvändiga och skäliga kostnader som skadan orsakat. Kostnaderna kan vara tillfälliga eller i vissa fall pågå hela livet. Om kostnaderna blir bestående omvandlas de vanligtvis till ett engångsbelopp som betalas ut. Meningen är då att den skadade med detta är kompenserad även för kommande kostnader.

Sveda och värk: Ersättning under akut sjuktid, d.v.s. från det skadan inträffade till dess ett kvarstående invaliditetstillstånd finns. Bygger på ett tabellverk från Trafikskadenämnden. Vid vissa svåra skador finns i stället utarbetade schabloner med enhetliga belopp. För de narkolepsisdrabbade har Läkemedelsförsäkringen utbetalt ett schablonbelopp på 50 000 kronor för denna del av ersättningen.

Lyte och men, ”invaliditet”: Ersättning för kvarstående besvär. Graden av invaliditet uttrycks i procent där 0% är helt oskadad och 100% teoretiskt sett är ett tillstånd när alla kroppsfunktioner upphört. I denna ersättningspost ingår också ersättning för anspänning i arbete och olägenheter i övrigt. Ersättningen lämnas som ett engångsbelopp som baseras på Trafikskadenämndens tabellverk.

Ärr eller ”utseendemässiga förändringar”: Baseras på Trafikskadenämndens tabellverk.

Inkomstförlust: Om en skada orsakar inkomstförlust pga. att man inte kan arbeta så lämnas ersättning för det. Det handlar då om den verkliga förlusten, d.v.s. det man förlorar efter att sjukpenning etc. har utbetalats. Vid svåra skador kan det hända att en person aldrig mer kan arbeta. I sådant fall lämnas ersättning till pensionsåldern i form av livränta. Eftersom ersättningen inte är pensionsgrundande lämnas i sådana fall också ersättning för pensionsförlust.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Anders Öhlén, VD Läkemedelsförsäkringen, telefon: 070-200 1620, e-post: anders.ohlen@lakemedelsforsakringen.se
Anders Hultman, Skadechef Läkemedelsförsäkringen, telefon: 070-252 30 44, e-post: anders.hultman@lakemedelsforsakringen.seLÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN är den mest förmånliga försäkringen för den som skadats av läkemedel. Den svenska Läkemedelsförsäkringen bildades den 1 juli 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretagen i Sverige. Försäkringen verkar för att personer som drabbats av en läkemedelsskada ska få ekonomisk ersättning och omfattar alla som fått läkemedel inom svensk sjukvård, deltagit vid kliniska prövningar eller köpt läkemedel som sålts av apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som är anslutna till Försäkringen. Jämfört med produktansvarslagen ger LFF ett utökat skydd och patienter som skadats kan på ett enkelt sätt få kompensation utan att behöva gå via domstol och utan att behöva bevisa att läkemedlet som orsakat skadan varit behäftat med fel. Bakom försäkringen står läkemedelsföretag, statlig forskning, apotek, distributionsföretag och företag som utvecklar läkemedel.

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer