Guldpillret

Gulpillret är en utmärkelse som instiftades år 2010 av Läkemedelsförsäkringen i samarbete med Dagens Medicin och Läkemedelsmarknaden. Syftet med priset är att uppmuntra anställda inom sjukvården, apotekssektorn, forskarvärlden eller läkemedelsindustrin att identifiera nya arbetssätt och metoder inom hälso- och sjukvården, för att uppnå en säkrare läkemedelsanvändning och därmed en bättre hälsa hos patienterna. Vinnaren får ett utbildningsstipendium på 100 000 kronor.

Minskade läkemedelsskador innebär både insparade pengar för samhället och minskat personligt lidande för patienter. Under de 14 år som priset delats ut har utmärkelsen belyst och premierat flera insatser och initiativ relaterade till läkemedelssäkerhet. Läs mer om alla bidrag här »

Exempel på initiativ som kan belönas:

 • Utveckling av nya arbetssätt och metoder som ökar kvaliteten och säkerheten i läkemedelsanvändningen
 • Utveckling av tjänster och teknik som ökar kunskapen om läkemedel hos personal och patienter och minskar risken för felaktig läkemedelsanvändning
 • Forskning som bidrar till en förbättrad användning av läkemedel, genom ökad förståelse för läkemedelsmekanismer och verkan i människokroppen

Så här nominerar du:

 • Nomineringstiden börjar 13 mars och pågår till den 13 maj.
 • Man kan både nominera ett eget och andras projekt.
 • Nomineringsformuläret finns här »
 • Läs mer om Guldpillret här (PDF-fil) »

I juryn för Guldpillret ingår förutom Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen och Lisa Blohm, chefredaktör Dagens Medicin, följande personer:

 • Lars L Gustafsson, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet
 • Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
 • Synnöve Lindemalm, klinisk farmakolog och barnläkare, Astrid Lindgrens barn- och ungdomssjukhus, Karolinska universitetssjukhuset samt tidigare vinnare av Guldpillret (2010)
 • Malin Parkler, vd Pfizer, ordförande i Lif
 • Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Alla vinnare av Guldpillret:

Guldpillret har delats ut sedan 2010. Här listar vi de senaste 14 årens pristagare och juryns motivering.

2023

Naloxonprogrammet i Region Skåne

Motivering:
”Ett arbete som gjort skillnad mellan liv och död hos en av samhällets mest svaga och utsatta grupper. Med en imponerande långsiktighet och uthållighet har medarbetarna både undanröjt legala hinder och rivit ner stuprör och organisationsgränser. Modellen innebär nya och innovativa arbetssätt och kunskapskedjor där personal och patienter samarbetar för att minska skador och död till följd av opioidöverdos. Den är skalbar, lätt att anpassa efter olika förutsättningar och kan enkelt spridas till fler regioner och till nationell nivå.”

2022

Genomic Medicine Sweden Barncancer

Motivering:
”Barn som insjuknar i cancer i Sverige kan i dag erbjudas analys av alla gener vid samtliga barnonkologiska kliniker i Sverige. Det ger fler patienter en snabbare, säkrare och mer detaljerad diagnos och tillgång till riktad behandling, samtidigt som vi får viktig biologisk kunskap om barns tumörer.”

2021

Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska institutet och Capitainer AB

Motivering:
”En innovativ produkt som gör det möjligt för patienter att lämna kvalitetssäkrade torkade blodprov för uppföljning av läkemedelsbehandling. Provet är exakt volymbestämt och läkemedelskoncentrationer och andra analyter kan därför mätas med stor noggrannhet.”

2020

BUP Region Gävleborg och Medilevel – HIPR – digitalt uppföljningssystem vid insättning av ADHD-läkemedel

Motivering:
”Årets pristagare har utvecklat ett smart digitalt uppföljningsstöd som skapar vinster för patienter, deras familjer, sjukvården och samhället. Följsamhet och uppföljning av läkemedelsbehandling av unga patienter med ADHD har förbättrats. Tekniken har en framtida potential i kraft av sin skalbarhet till andra diagnoser och patientgrupper.”

2019

Norrlidens Hälsocentral i Region Kalmar – Sömnmedel och hur vi blev av med dem – nästan.

Motivering:
”För ett engagerat teamarbete som kan inspirera fler, har årets vinnare tagit itu med ett allvarligt hälsoproblem med den kraft som bara uppstår på vårdgolvet. Genom att ta spjärn mot förskrivningsstatistik och göra upp med gamla vanor, får de drabbade fler och bättre alternativ till sömnmedel och därmed mätbart bättre läkemedelsanvändning. Ett beundransvärt initiativ som gett hållbar förändring för både personal och patienter.”

2018

Region Västmanland – Krafttag mot vårdorsakat opioidberoende

Motivering:
”Med ett imponerande helhetsgrepp har årets vinnare involverat en hel landstingsorganisation i kampen mot ett allvarligt samhällsproblem som vården själv orsakat. Det nya gränsöverskridande arbetssättet banar ny väg för hur man på bred front kan agera för att minska läkemedelsberoende till gagn för många utsatta patienter och har redan genererat mätbara resultat.”

2017

Barnonkologen vid Karolinska universitetssjukhuset – Läkemedel vid akut lymfatisk leukemi (ALL)

Motivering:
”Med ny teknik har pristagarna skapat ett arbetssätt som genom delaktighet från patienter och anhöriga ger bättre kontroll av sjukdom och rätt dosering av läkemedel. Den nya arbetsmetoden gör vården säkrare för patienten samtidigt som den spar tid för sjukvården. En inspirerande och skalbar modell för modern hantering av provsvar och medicinering.”

2016

Läkemedelsenheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg – Evidensbaserad blandbarhetsdatabas för samadministrering av intravenösa läkemedel för säkrare vård.

Motivering:
”För utvecklingen av ett evidensbaserat kunskapsstöd som identifierar och löser ett vardagligt och stort problem i sjukhusvården. Pristagarna har gjort en viktig insats för att öka säkerheten och kvaliteten i läkemedelsanvändningen hos patienter som har behov av att samtidigt få flera läkemedel intravenöst. Arbetet visar styrkan på samverkan över yrkesgränser för ökad patientsäkerhet.”

2015

Tiohundra – Kvalitetssäkrad läkemedelshantering i hemsjukvården.

Motivering:
”Vinnarna har utvecklat en ny arbetsmodell för kvalitetssäkrad läkemedelshantering inom hemsjukvården. Ett framgångsrikt förbättringsarbete som bygger på ett gott samarbete mellan olika yrkesgrupper. Tydliga krav, strikta rutiner och investeringar i ombyggnationer har möjliggjort en patientsäker och lagenlig läkemedelshantering. Modellen är en utmärkt förebild för läkemedelshantering för hemsjukvården som på många håll kämpar med stora brister.”

2014

Läkemedelskommittéerna i de sju landsting som ingår i 7-klövern – Behandlingsrekommendationer som förbättrar läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre.

Motivering:
”Pristagarna har tagit ett betydelsefullt steg längre i arbetet för en bättre läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre. Ett respektingivande samarbetsprojekt som samlat många dedikerade kompetenser från sju olika landsting med helhjärtat fokus på att ge multisjuka äldre de läkemedel som ger ökad hälsa och livskvalitet, i kombination med att ta bort olämpliga läkemedel.”

2013

Skånes onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus Lund – Forskning kring hur tumörmarkören AIB1 påverkar prognos och behandlingssvar på en viss läkemedelsbehandling vid behandling av bröstcancer.

Motivering:
”Pristagarnas forskning har gjort det möjligt att med biomarkörer identifiera vilka patienter med bröstcancer som har störst nytta av en viss läkemedelsbehandling. Denna nya kunskap skapar förutsättningar för skräddarsydd bröstcancerbehandling. Patienter utan nytta av behandlingen väljs bort och slipper onödig behandling med risk för biverkningar och läkemedelsskador.”

2012

Medicincentrum, Lasarettet i Enköping, och läkemedelsenheten, Landstinget i Uppsala län – Verktyget Phase-20 för att skatta symtom hos äldre med läkemedel.

Motivering:
”Med en vetenskapligt validerad symtomskattningsskala har pristagarna tagit fram ett värdefullt verktyg för att tidigt identifiera symtom hos äldre som kan bero på biverkningar eller interaktioner av läkemedel. Genom en tvärprofessionell ansats, som även involverar patienten, kan läkemedelsrelaterade problem signaleras och kommuniceras på ett systematiskt sätt. En metodisk spridning av instrumentet har gett god acceptans i sjukvården.”

2011

Akutkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge – Läkemedelsverktygslåda som ska göra medicinanvändningen säkrare och bättre.

Motivering:
”Med starkt fokus på patientsäkerheten har pristagarna utvecklat en rad olika verktyg för att uppnå en bättre och säkrare läkemedelsanvändning för akutklinikens patienter. Målet har varit att skapa standardiserade och kvalitetssäkrade metoder och rutiner som på ett systematiskt sätt stödjer vårdteamets arbete med att se till att patienterna får rätt läkemedel vid rätt tillfälle. Modellen är lätt att tillämpa på liknande vårdenheter.”

2010

Astrid Lindgrens barnsjukhus – ePed, bättre patientsäkerhet för barn som behandlas med läkemedel

Motivering:
”Pristagarna har genomfört ett grundläggande arbete för att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsanvändningen för en särskilt utsatt och sårbar patientgrupp. De är goda företrädare för det nya sättet att systematiskt granska och utvärdera sitt arbete i jakt på avvikelser. Det helhetsperspektiv, från ordination till uppföljning, som kännetecknar arbetet förtjänar att bli en inspirationskälla för många inom hälso- och sjukvården.”

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer