Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med vårt beslut eller hanteringen av ditt ärende bör du i första hand vända dig till din handläggare. Klagomål kan också alltid framställas till klagomålsansvariga vd och skadechef.

Överklagande

Om vi försökt lösa problemen tillsammans och du fortfarande känner dig missnöjd med vårt beslut, kan du överklaga till Läkemedelsskadenämnden som är en oberoende instans sammansatt av medicinskt sakkunniga, lekmän och jurister.

Du kan begära nämndsprövning inom sex månader från det att du fick del av det slutliga beslutet.

Läkemedelsskadenämnden – en oberoende instans

Läkemedelsskadenämnden är en oberoende instans sammansatt av medicinskt sakkunniga, lekmän och jurister. Nämnden består av sju ledamöter och lika många suppleanter. Nämndens ordförande och en majoritet av ledamöterna utses av regeringen som även fastställer nämndens arbetsordning.

Läkemedelsskadenämnden har till uppgift att behandla ärenden av principiellt intresse och ärenden som överklagas. Både den skadelidande och försäkringsgivaren kan lämna ärenden vidare till nämnden. Nämnden är rådgivande. Om försäkringsgivaren och den skadelidande inte blir överens kan ärendet överklagas till nästa instans, som är Allmän Domstol.

För skador anmälda tom 31 december 2006 är skiljedom nästa instans. Under försäkringens historia har mycket få ärenden överklagats efter Läkemedelsskadenämndens utlåtande.

Länk till Läkemedelsskadenämndens hemsida: www.lakemedelsskadenamnden.se

Vill du ha mer information om hur man överklagar?
Kontakta Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, tel. 08-462 37 00.

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer