Delägarskap

LFF Service AB – den mest förmånliga läkemedelsförsäkringen

Den svenska Läkemedelsförsäkringen bildades den 1 juli 1978 sedan en frivillig överenskommelse träffats mellan läkemedelsföretagen i Sverige. LFF Service AB:s Läkemedelsförsäkring är unik och bygger på delägarnas kollektiva och solidariska ansvar för läkemedelsskador i Sverige. Bakom Läkemedelsförsäkringen står forskande läkemedelsbolag, generikabolag, parallellimportörer, Apoteket AB, distributionsbolag samt forsknings och utvecklingsbolag. För närvarande omfattas läkemedel motsvarande c:a 99 procent av det totala försäljningsvärdet i Sverige av försäkringen.

Varför ska mitt företag ansluta sig till LFF Service AB?

Branschen tar ett solidariskt ansvar för att en person som drabbas av en läkemedelsskada ska få ekonomisk kompensation. Försäkringen omfattar också personer som deltar i kliniska prövningar. Det är enkelt för patienten att få sin skada prövad och försäkringen sköter alla kontakter med patienten/skadelidande.

Hur gör man för att gå med?

Endast den som innehar giltigt tillverkningstillstånd för läkemedel eller innehar giltigt partihandelstillstånd för läkemedel, kan förvärva aktie i LFF Service AB. Därutöver får envar som bedriver klinisk läkemedelsprövning i Sverige förvärva aktie i bolaget, förutsatt att den kliniska prövningen har godkänts av Läkemedelsverket och vederbörlig etikprövningsnämnd. För att bli ansluten till försäkringen måste bolagen skriva under Aktiebrevet, Aktieägaravtalet, som reglerar de ingående bolagens skyldigheter enligt det solidariska och kollektiva åtagande som läkemedelsindustrin enades om år 1978. Aktieägaravtalet innehåller även regelverket hur LFF Service AB:s uppdrag mot industrin ser ut samt ansvaret mellan aktieägarna och LFF Service AB. Dessutom skall ett Aktieöverlåtelseavtal och Pantförskrivnings- och optionsavtal undertecknas. Aktien har ett värde av 1 000 SEK och är en ren organisationsaktie och kan inte säljas vidare av aktieägaren.

Ansökan, om anslutning till Läkemedelsförsäkringen »

Du är också välkommen att kontakta oss »

Premier och avgifter

Kostnaderna består av årlig serviceavgift och premie, vilka beräknas på läkemedelsbolagets omsättning av läkemedel. Minimikostnad är 1,3 prisbasbelopp för bolag som utför kliniska läkemedelsprövningar och inkluderar avgiften för 50 patienter. Fler än 50 patienter debiteras med en tilläggskostnad per patient (0,5% av ett prisbasbelopp per tillkommande patient). Lägsta fakturerade belopp för bolag som ej bedriver klinisk prövning är 2000 SEK.

Hur ser LFF Service AB:s åtagande ut för att få ersättning för en läkemedelsskada?

Personer som köper läkemedel genom apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel, eller får läkemedel i svensk vård från Läkemedelsbolag som är anslutna till LFF Service AB är automatiskt försäkrade, enligt läkemedelsindustrins frivilliga åtagande. Det innebär att alla som anser sig ha skadats av läkemedel har rätt att söka ersättning. Rätten till att få ersättning för läkemedelsskada samt utbetalningens omfattning regleras av ett antal juridiska paragrafer i Åtagandet som läkemedelsbolagen i Läkemedelsförsäkringen (LFF Service AB) har godkänt. LFF Service AB:s nu gällande åtaganden kan laddas ner här:

Nyheter

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer

Naloxonprogrammet i Region Skåne vinner Guldpillret 2023

För fjortonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Årets pristagare, Naloxonprogrammet i Region Skåne, får en prissumma på 100 000 kronor. Foto: Pax Engström. Under de senaste åren har Sverige varit ett av...

läs mer