Pandemrix och narkolepsi – uppdatering 4

Läkemedelsförsäkringen har till och med den 6 oktober 2011 fått in 118 anmälningar som rör narkolepsi och Pandemrix.

Den medicinska utredningen av de första ärendena 12 ärendena är nu klar och ett besked har skickats till de berörda att deras skada är en ersättningsbar läkemedelsskada. Vi beräknar att kunna ge besked i ytterligare cirka 15 ärenden under den närmaste månaden. Vi beklagar att väntan på besked för vissa har blivit betydligt längre än vad vi önskar. Förutom den försening som betingades av att vår medicinska bedömning inte kunde påbörjas innan myndigheternas vetenskapliga utredning var klar så tar den medicinska bedömningen ovanligt lång tid beroende på att ett stort antal ärenden skall granskas av ett fåtal experter.

Vi kan nu påbörja den ekonomiska skaderegleringen i de godkända skadorna. Denna är individuell och kommer att pågå under så lång tid som krävs för att kunna överblicka alla konsekvenser som den skadade har drabbats av. Läkemedelsförsäkringen kommer omedelbart att kunna betala ut ersättning för den akuta sjukdomstiden (sveda och värk). Ersättningen i denna del betalas ut som en schablon med ett enhetligt belopp. Vi bedömer att denna metod ger en något högre ersättning än vad den skulle bli om man beräknat enligt Trafikskadenämndens tabellverk.
Då identiteten för många av de skadade är känd via media så kommer vi inte att offentliggöra den exakta summan för schablonbeloppet. Detta för att inte riskera att röja enskildas ekonomiska angelägenhet.

Så snart underlag finns så kommer Läkemedelsförsäkringen även att kunna påbörja ersättning för extra kostnader i samband med sjukdomen. Ersättning för den bestående skadan (lyte och men) kommer att utredas individuellt och det kan i denna del dröja innan ersättningens storlek kan fastställas. I framtiden kan även ersättning för förlorad arbetsinkomst bli aktuell och kommer då att utredas separat.

Skaderegleringen sker enligt de metoder som finns för att beräkna ersättning för personskador enligt svensk skadeståndsrätt.

Det man kan få ersättning för är bland annat:

Kostnader: Sjukvårdskostnader och andra nödvändiga och skäliga kostnader som skadan orsakat. Kostnaderna kan vara tillfälliga eller i vissa fall pågå hela livet. Om kostnaderna blir bestående omvandlas de vanligtvis till ett engångsbelopp som betalas ut. Meningen är då att den skadade med detta är kompenserad även för kommande kostnader.

Sveda och värk: Ersättning under akut sjuktid, d.v.s. från det skadan inträffade till dess ett kvarstående invaliditetstillstånd finns. Bygger på ett tabellverk från Trafikskadenämnden. Vid vissa svåra skador finns i stället utarbetade schabloner med enhetliga belopp.

Lyte och men, ?invaliditet?: Ersättning för kvarstående besvär. Graden av invaliditet uttrycks i procent där 0% är helt oskadad och 100% teoretiskt sett är ett tillstånd när alla kroppsfunktioner upphört. I denna ersättningspost ingår också ersättning för anspänning i arbete och olägenheter i övrigt. Ersättningen lämnas som ett engångsbelopp som baseras på Trafikskadenämndens tabellverk.

Ärr eller ?utseendemässiga förändringar?: Baseras på Trafikskadenämndens tabellverk.

Inkomstförlust: Om en skada orsakar inkomstförlust pga. att man inte kan arbeta så lämnas ersättning för det. Det handlar då om den verkliga förlusten, d.v.s. det man förlorar efter att sjukpenning etc. har utbetalats. Vid svåra skador kan det hända att en person aldrig mer kan arbeta. I sådant fall lämnas ersättning till pensionsåldern i form av livränta. Eftersom ersättningen inte är pensionsgrundande lämnas i sådana fall också ersättning för pensionsförlust.

 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Anders Hultman, Skadechef Läkemedelsförsäkringen, telefon: 070-252 30 44, e-post: anders.hultman@lakemedelsforsakringen.se

Anders Öhlén, VD Läkemedelsförsäkringen, telefon: 070-200 1620, e-post: anders.ohlen@lakemedelsforsakringen.se

 

LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN är den mest förmånliga försäkringen för den som skadats av läkemedel. Den svenska Läkemedelsförsäkringen bildades den 1 juli 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretagen i Sverige. Försäkringen verkar för att personer som drabbats av en läkemedelsskada ska få ekonomisk ersättning och omfattar alla som fått läkemedel inom svensk sjukvård, deltagit vid kliniska prövningar eller köpt läkemedel som sålts av apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som är anslutna till Försäkringen. Jämfört med produktansvarslagen ger LFF ett utökat skydd och patienter som skadats kan på ett enkelt sätt få kompensation utan att behöva gå via domstol och utan att behöva bevisa att läkemedlet som orsakat skadan varit behäftat med fel. Bakom försäkringen står läkemedelsföretag, statlig forskning, apotek, distributionsföretag och företag som utvecklar läkemedel.

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer