Frågor och svar

Vi ger svar på dina frågor! Här nedan hittar du de flesta frågor du undrar över angående Läkemedelsförsäkringen, samt svaren på dessa. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss, vi hjälper dig med din fråga.

Läkemedelsförsäkringen

Är ditt läkemedel med i Läkemedelsförsäkringen?

För de läkemedel som deltar i Fass hittas informationen om Försäkringen där (FASS.se ), för de som inte deltar i Fass så måste man titta på vår hemsidas register  över delägare .

Vad är Läkemedelsförsäkringen?
Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel har du rätt att vända dig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF) för att få din sak prövad. Skadereglerare hos SLF utreder skadan och om det bedöms vara en läkemedelsskada, kan du få ersättning.
Måste jag vända mig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB eller vilka andra alternativ finns det?
Du är inte tvungen att vända dig till Läkemedelsförsäkringen, men det är den enklaste vägen och troligen den som ger dig bäst ersättning. Det andra alternativet är att du vänder dig till domstol och åberopar skadeståndslagen eller produktansvarslagen. En process i domstol tar oftast lång tid och kräver en omfattande bevisning. För att du ska kunna få ersättning enligt skadeståndslagen måste skadan ha orsakats genom vårdslöshet. För att du ska kunna få ersättning enligt produktansvarslagen måste man ha konstaterat en säkerhetsbrist hos produkten.
Vilka omfattas av försäkringen?
Alla som fått läkemedel inom svensk sjukvård, deltagit vid kliniska prövningar eller köpt läkemedel som sålts av apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som är anslutna till LFF Service AB, och anser sig ha drabbats av en läkemedelsskada har rätt att göra en anmälan till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och få möjlighet till bedömning. Läkemedel köpta över internet omfattas om företaget bakom sidan innehar tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) och har anmält sin avsikt att bedriva internethandel till Läkemedelsverket.
Om man får ersättning, vad kan man få och hur mycket?
Ersättningen beräknas individuellt. Hur stor den blir beror helt på vilka konsekvenser skadan medfört för var och en och är omöjligt att uttala sig om generellt. Ersättningen följer svensk skadeståndsrätt för personskada och den metod och de tabellverk som används baseras på Trafikskadenämndens praxis.

Det man kan få ersättning för är:

 • Kostnader: Sjukvårdskostnader och andra nödvändiga och skäliga kostnader som skadan orsakat. Kostnaderna kan vara tillfälliga eller i vissa fall pågå hela livet.
 • Sveda och värk: Ersättning under akut sjuktid, dvs från det skadan inträffade till dess ett kvarstående invaliditetstillstånd finns. Bygger på ett tabellverk från Trafikskadenämnden.
 • Lyte och men, ”invaliditet”: Ersättning för kvarstående besvär. Graden av invaliditet uttrycks i procent där 0% är helt oskadad och 100% teoretiskt sett är ett tillstånd när alla kroppsfunktioner upphört. I denna ersättningspost ingår också ersättning för anspänning i arbete och olägenheter i övrigt. Ersättningen lämnas som ett engångsbelopp som baseras på Trafikskadenämndens tabellverk.
 • Ärr eller andra utseendemässiga förändringar: Baseras på Trafikskadenämndens tabellverk.
 • Inkomstförlust: Om en skada orsakar inkomstförlust på grund av att man inte kan arbeta lämnas ersättning för det. Det handlar om den verkliga förlusten, dvs det man förlorar efter att sjukpenning och andra ersättningar har utbetalats. Vid svåra skador kan det hända att en person aldrig mer kan arbeta. I sådant fall lämnas ersättning till pensionsåldern i form av livränta. Eftersom ersättningen inte är pensionsgrundande lämnas i sådana fall också ersättning för pensionsförlust.

Vilka är fördelarna med att vända sig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB jämfört med att vända sig till domstol?
Du får en snabbare behandling och bevisbördan är inte lika stor. Det räcker med att det är övervägande sannolikt att skadan orsakats av läkemedel. Man kan få ersättning även när skadan orsakats av kända biverkningar, trots att läkemedelsföretaget inte är ersättningsskyldigt enligt lag.
Vad är Läkemedelsskadenämnden?
Det är en oberoende överklagandeinstans sammansatt av medicinskt sakkunniga, lekmän och jurister. Nämnden består av sju ledamöter jämte lika många suppleanter. Fyra ledamöter samt ordföranden utses av regeringen. Två av dem ska företräda medicinsk sakkunskap och två patientintressen. Svenska Läkemedelsförsäkringen AB utser två ledamöter. Ordföranden har utslagsröst.
Vad har Läkemedelsskadenämnden för uppgift?
Läkemedelsskadenämnden behandlar ärenden av principiellt intresse och ärenden som överklagas. Såväl den skadelidande som försäkringsgivaren kan lämna ärenden vidare till nämnden. Nämnden är rådgivande. Om försäkringsgivaren och den skadelidande inte blir överens kan talan väckas vid allmän domstol. Mer information om hur man överklagar kan man få av SLF eller att klicka på ”Om du inte är nöjd” ovan.
Är Läkemedelsskadenämndens beslut offentliga?
Läkemedelsskadenämndens yttranden är inte offentliga men intressanta fall finns i avidentifierat skick samlade i en skrift ”Yttranden från Läkemedelsskadenämnden”. Besök Yttrandebanken och läs Läkemedelsskadenämndens avgöranden från 1988 och framåt.
Läkemedelsskador
Hur uppstår läkemedelsskador?
Läkemedel innehåller biologiskt aktiva ämnen som botar och lindrar sjukdomar. Innan ett läkemedel kommer ut på marknaden genomgår det omsorgsfulla prövningar. Inget läkemedel är helt utan biverkningar, men oftast är biverkningarna så små att nyttan av läkemedlet överväger. Människor kan dock reagera olika på de ämnen som ingår i ett läkemedel. Om en oförutsedd biverkan eller läkemedelsskada uppstår, kan den skadade få rätt till ersättning.
Vilka skador omfattas av försäkringen?
Personskador som med övervägande sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse omfattas av försäkringen. Skadan ska vara allvarligare än grundsjukdomen. En cancerpatient får exempelvis ingen ersättning för att han/hon tappar håret under behandling med läkemedel, men en person som fått svår klåda av en hudsalva har möjlighet att få ersättning. Försäkringen täcker också preparat eller placebo som ges i kliniska studier.
Vilka skador omfattas inte av försäkringen?
Ersättning ges inte för skada som uppkommit genom missbruk eller feldosering av läkemedel eller olämplig hantering, t ex om man kört bil efter att ha tagit sömnmedel. Inte heller utebliven effekt av läkemedel ger rätt tillersättning. Skador orsakade av naturläkemedel och homeopatiska medel omfattas inte av försäkringen.
Vilka läkemedel omfattas av försäkringen?
En förutsättning för ersättning är att det bolag som tillhandahåller läkemedlet som orsakat skadan är aktieägare i LFF Service AB. Klicka här för att se vilka bolag som är ägare och vars läkemedel omfattas av försäkringen. För närvarande omfattas läkemedel motsvarande c:a 99 procent av det totala försäljningsvärdet i Sverige av försäkringen. Naturläkemedel och homeopatiska läkemedel omfattas inte av försäkringen.
Vilken typ av skador ersätts inte?
 •  Om läkemedlet inte bedöms ha samband med skadan
 • Om grundsjukdomen är allvarligare än skadan/biverkningen man fått av läkemedlet
 • Om läkemedlet som orsakat skadan är förskriven till någon annan än den skadelidande
 • Om någon uppsåtligen skadar sig själv med ett läkemedel eller missbrukar preparatet,
 • Om patienten skadas genom att läkaren har skrivit ut recept på fel läkemedel, eller rätt läkemedel i felaktig dosering eller om läkaren själv har importerat läkemedlet,
 • Utebliven effekt av läkemedlet betraktas inte heller som läkemedelsskada,
 • Skador som inte beror på läkemedlets verkan som läkemedel,

Har skadan inträffat genom den skadades egen vårdslöshet finns det möjlighet att få en jämkad ersättning.

Kan jag få ersättning trots att jag inte vet orsaken till skadan?
Hos patienter som använder flera läkemedel är det ibland svårt att fastslå vilket preparat som orsakat skadan. Läkemedelsförsäkringen kan ge ersättning för skadan trots att man inte vet den egentliga orsaken – om man ändå kan fastslå att skadan beror på läkemedelsanvändningen. Läkemedelsanvändningen behöver inte heller vara den enda eller ens den huvudsakliga orsaken till skadan. Om utredarna finner att läkemedlet med övervägande sannolikhet har utlöst eller bidragit till patientens skada kan detta vara tillräckligt. Också läkemedelsskador som orsakats genom medicinering i förebyggande syfte kan berättiga till ersättning.

Var kan jag få information om biverkningar hos ett läkemedel?
Kända biverkningar hos ett läkemedel är sådana som finns publicerade i FASS.se eller andra publikationer som riktar sig till förskrivare.
Hur många av dem som ansöker får ersättning?
Ungefär 30% av de som lämnat in en anmälan har fått ersättning.
Vilka faktorer beaktas när läkemedelsskada utreds?
De två viktiga faktorerna som utredarna tar hänsyn till när de utreder en läkemedelsskada är grundsjukdomens och läkemedelsskadans svårighetsgrad. Grundregeln är att biverkningar som är lindrigare än grundsjukdomen inte ger ersättning. Skador som är allvarligare än grundsjukdomen är berättigade till ersättning.
Hur anmäler man en läkemedelsskada?
Man fyller i en särskild skadeanmälningsblankett som finns att få på apotek eller vårdmottagning, eller kan tas fram via SLF. Läs mer om hur man anmäler en läkemedelsskada »
Vem kan hjälpa till med anmälan?
Kuratorer, patientombudsmän och patientnämnder kan hjälpa till.
Hur hanteras en inkommen ansökan?
SLF anlitar medicinsk och juridisk expertis som gör en bedömning som består av tre steg:

 1. En medicinsk bedömning av sannolikheten för att det finns ett samband mellan skadan och läkemedelsanvändningen,
 2. En skälighetsbedömning av om biverkningen borde ha förutsetts eller godtagits och slutligen,
 3. En bedömning av ersättningens storlek. Ersättning betalas utifrån skadeståndsrättsliga regler. Det innebär att den drabbade så långt möjligt ska ha samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat.
Accepterar du den ersättning som erbjuds?
Om den skadelidande accepterar den ersättning som erbjuds inom ramen för Läkemedelsförsäkringen, är han skyldig att till försäkringsgivaren överlåta sin rätt till skadestånd av den som kan göras ansvarig för skadan. Denna skyldighet gäller dock inte sådan ersättning som har sitt ursprung från trygghetsförsäkring eller trafikförsäkring.
Hur lång tid tar utredningen?
Handläggningen av skadeärenden tar olika lång tid beroende på hur komplicerade ärendena är. I genomsnitt tar det cirka fyra månader.
Vad händer om man inte accepterar försäkringsgivarens beslut?
För den som inte accepterar försäkringsgivarens beslut finns en särskild bestämmelse som gör det möjligt för honom att utan kostnad överklaga till Läkemedelsskadenämnden.

Klagomål. Vart vänder jag mig för att klaga?

Om du inte är nöjd med vårt beslut eller hanteringen av ditt ärende bör du i första hand vända dig till din handläggare. Klagomål kan också alltid framställas till klagomålsansvariga, som är bolagets vd, Anders Öhlén, tel. 08-462 37 25, mailto:robert.strom@lakemedelsforsakringen.se och skadechef Anders Hultman, tel 08-462 37 94, anders.hultman@lakemedelsforsakringen.se

Hur många anmälningar tar Läkemedelsförsäkringen emot varje år?
Antalet anmälningar är mellan 500 – 900 per år. År 2009 gjordes 517 anmälningar medan det högsta antalet anmälningar gjordes 2001 då det var 1100 anmälningar.